Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Een activatiecode mag door maximaal één individuele gebruiker gebruikt worden, tenzij anders bepaald door de uitgever. De geldigheid van het lesmateriaal kan tevens beperkt zijn in de tijd. 
 2. Toegang tot de inhoud is voorbehouden aan de gebruikers: leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten/cursisten en onderwijsprofessionals van de opleidingen en scholen die een gebruiksovereenkomst met Knooppunt hebben gesloten. De gebruiker dient daartoe alle gevraagde gegevens voorafgaand aan het gebruik in te vullen. 
 3. Niets uit de inhoud van deze site mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever gekopieerd of verdeeld of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. Wijzigingen aan de inhoud zijn uitdrukkelijk verboden. 
 4. Commercieel gebruik van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.
 5. Gebruikers dienen de inhoud te gebruiken als een goed huisvader, met respect voor de persoonlijke of bedrijfsgevoelige aard van de informatie. De gebruikers dienen zich bewust te zijn van de ethische principes ten aanzien van het omgaan met de leerinhouden, en moeten de nodige omzichtigheid aan de dag leggen, met name ten aanzien van persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie. 
 6. Bij vermoeden van misbruik behoudt Knooppunt zich het recht voor om de toegang tot Knooppunt tijdelijk of definitief te blokkeren. 
 7. Knooppunt zal zich inspannen om de toegankelijkheid van de database te waarborgen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van tijdelijke of gedeeltelijke onbereikbaarheid of andere technische mankementen, dit zowel ten aanzien van de gebruiker als ten aanzien van eventuele derde partijen.
 8. Het Knooppuntplatform is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen, dan kan Knooppunt hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Knooppunt kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de gebruiker schade zou voordoen van welke aard ook, direct of indirect.
 9. Knooppunt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit het platform of de inhoud gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in mbt de inhoud of het bestaan ervan. In geen enkel geval en op geen enkele wijze kan Knooppunt  beschouwd worden als partij bij de rechtsverhoudingen die tussen gebruikers onderling, gebruikers en uitgevers of met derden zouden ontstaan, noch kan Knooppunt  enige aansprakelijkheid dragen m.b.t. het ontstaan, de uitvoering of de niet-uitvoering van de verbintenissen die tot voormelde rechtsverhouding behoren.
 10. De gebruiker heeft recht op technische ondersteuning bij het gebruik van Knooppunt via het helpdeskformulier op de site. 
 11. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Knooppunt en verklaart zich akkoord met genoemde voorwaarden.

Respect voor privacy

Knooppunt hecht veel waarde aan het vertrouwen dat je ons schenkt. Wij behandelen alle persoonlijke informatie die je ons geeft met de grootste zorg en vertrouwelijkheid.

Knooppunt respecteert en beschermt je privacy
Knooppunt leeft volledig de Belgische wetgeving na, in het bijzonder de wet van 8 december 1992. Deze wet bepaalt dat de personen of de bedrijven die gegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot die gegevens en heeft het recht de informatie die hem of haar betreft te wijzigen.

Welke gegevens vragen wij en waarom?
De gegevens die wij vragen bij het aanmaken van een account stellen ons in staat je veilig en correct toegang te verlenen tot de leerinhouden van de verschillende educatieve uitgevers. Het betreft hier de gebruikelijke informatie, zoals naam en e-mailadres, en de school waaraan je verbonden bent. We zullen je gegevens nooit doorgeven aan derden, vreemd aan Knooppunt.
De e-mailadressen worden als cookie opgeslagen enkel met doel de Knooppunt-sessie tot stand te kunnen brengen, dit conform de Europese wetgeving omtrent cookies.

Hoe lang houden wij je gegevens bij?
Knooppunt behoudt zich het recht voor lege accounts waarop geen lesmateriaal bij het einde van een schooljaar te verwijderen. Je kan ook zelf verzoeken jouw account te verwijderen.

Je toestemming
Door de Knooppunt-website te gebruiken, ga je akkoord met het privacybeleid en het verzamelen en gebruiken van je gegevens door Knooppunt zoals beschreven in dit beleid.

Je vragen
Met je vragen kun je steeds terecht bij de helpdesk.